پندهای آموزنده

سازنده ترین کلمه((گذشت)) است...آن را تمرینکن.

 

  پرمعنی ترین کلمه((ما)) است...آن را بهکار بر

 

 عمیق ترین کلمه((عشق)) است...به آن ارجبده.

 

 بی رحم ترین کلمه(( تنفر)) است...با آنبازی نکن

 

 خودخواهانه ترین کلمه((من)) است...از آنحذر کن

 

 نا پایدارترین کلمه((خشم)) است...آن را فروبر.  

 

 بازدارنده ترین کلمه((ترس)) است...با آنمقابله کن

 

 با نشاط ترین کلمه ((کار))است...به آنبپرداز

 

 پوچ ترین کلمه((طمع)) است...آن رابکش.  

 

 سازنده ترین کلمه((صبر)) است...برای داشتنشدعا کن.

 

  روشن ترین کلمه((امید)) است...به آنامیدوار باش

 

 ضعیف ترین کلمه((حسرت)) است...آن رانخور.  

 

 تواناترین کلمه((دانش)) است...آن را فراگیر.

 

  محکم ترین کلمه ((پشتکار)) است...آن راداشته باش

 

 سمی ترین کلمه((شانس)) است...به امید آننباش

 

  لطیف ترین کلمه((لبخند)) است...آن را حفظکن

 

 ضروری ترین کلمه((تفاهم)) است...آن راایجاد کن

 

 سالم ترین کلمه((سلامتی)) است...به آناهمیت بده.  

 

 اصلی ترین کلمه((اعتماد)) است...به آناعتماد کن.

 

  دوستانه ترین کلمه((رفاقت)) است...از آنسو استفاده نکن

 

 زیباترین کلمه((راستی))  است.. با آنروراست باش

/ 2 نظر / 132 بازدید
نیما

سلام خیلی جالب بود[چشمک] ممنون[دست]

مهدیس

یلی هندی بووووووووووود بابااااااا:|