به تو می اندیشم ....

به  تو  می اندیشم ....

3200.jpgآنگاه که عطر گل های یاس مرا مست می کندمن به تو می اندیشمو به اینکه آیا به راستی مستی ام از عطر این گلهاست ؟آنگاه که نسیم بهاری افسونگرانهاز میان موهای پریشانم می گذردمن به تو می اندیشمآنگاه که دستهای خالی من معنای تنها بودن را به یادم می آوردآنگاه که این لحظه های ساکت پرهیاهو بی رحمانهاز صفحات بی رنگ زندگیم سرریز می شوندآنگاه که آفتاب داغ بهاری چشمان مرا می آزاردو من معنای سرما را با ذره ذره ی وجودم مزه مزه می کنممن به تو می اندیشم ...آنگاه که در آینه(که حتی او نیز دیگر با من رو راست نیست)می نگرم , و لحظه هایی با خودم کلنجار می رومو به چشمان بی فروغ خود خیره می شومآنگاه که در خیابان های شلوغ این شهر اصیل(که جلوه ی بهشت است)قدم می زنم و سیاحت در جهنم را تجربه می کنمآنگاه که به این خفتگان بیدار نگاه می کنمو از ته دل , نه به حال خودمکه به روزگار سیاه آن ها آه میکشمآنگاه که در میان این همه آشناغریب تر از هزاران غریبمآنگاه که درد دل مرده ام راحتی به رودخانه ی همیشه زنده نمی توانم بگویمآنگاه که در امتداد سرخ غروب نیمکت تنهایی رادر احاطه ی بی رحم شمشاد های بلند می یابم(او نیز مانند من تنهاست)من به تو می اندیشم ...و با تو پیمان می بندمو با آن نیمکت نیز هم که روزی تنهائیمان رادر امتداد سرخ غمگینانه ترین غروبو در مقابل دیدگان تنگ حصارآلود همان شمشاد های بلندجوانمردانه قسمت کنیم ...آری , چون این تو بودی که به من گفتی که تو هم(مانند من)هر روز , دلت به اندازه ی تمام غروب ها می گیرداین تو بودی که معنای دوست داشتن را(آنطور که هست , و نه آنطور که باید باشد)به من آموختیاین تو بودی که لذت دیوانگی رابا واژه های دیوانه ات به من آموختیمگر فراموش می کنم آن روزی را کهآنقدر برایم از این واژه ها گفتی تا کم آوردمو من همیشه در برابر تو کم آورده امهمانطور که بارها به تو گفته ام ...و من همچنان در ظلمت تنهایی بی پایان خویشبی اعتنا به تمام جهان گام می زنم و می اندیشم ...من خود می اندیشمیعنی به تو می اندیشمآری ...حتی آنگاه که من به خود می اندیشم


/ 2 نظر / 10 بازدید
ياسمين ( حرفهاي يه دختر غمگين

دخترك بهترين چيزاروبراش دعا مي كنه حتي براش بزرگترين عشق دو طرفه دنيا رو مي خواد اما من صداي لرزيدن دندوناي قلبشو مي شنوم نكنه كسي جاي منو براش بگيره!!!! .. دلت شاد