آموخته ام که :

be%20yade%20man%20bash.jpg

 

آموخته ام که :

 انسان های بزرگ هم اشتباه می کنند.

 

آموخته ام که :

 همیشه بخندم !

 

آموخته ام که :

 هرگز نگذارم کسی عصبانیت مرا ببیند !

 

آموخته ام که :

 به انسان ها مانند سکوی پرتاب، نگاه نکنم.

 

آموخته ام که :

هرگاه ترسیدم، بدانم که شکست خورده ام !

 

آموخته ام که :

هرگز غرور انسان ها را نشکنم.

 

آموخته ام که :

هرگز  وابستهء کسی  نباشم ....

 

آموخته ام که :

 زمان زیادی نیاز است

 تا من به آن شخصی تبدیل شوم که آرزویش را دارم.

 

آموخته ام که :

یا تو رفتارت را کنترل می کنی

 یا رفتار، تو را کنترل می کنند !

 

آموخته ام که :

 گاهی وقت ها از کسانی که انتظار دارم

 در هنگام شکست مرا یاری کنند،

 سخت ترین ضربه را خواهم خورد !

 

آموخته ام که :

گاهی وقت ها حق دارم عصبانی شوم

اما این حق را ندارم که ظالم و ستمکار باشم.

 

آموخته ام که :

 زندگی را از طبیعت، بیاموزم :

 

مثل بید متواضع باشم،

 

مثل سرو، راست قامت،

 

مثل صنوبر، صبور،

 

مثل بلوط، مقاوم،

 

مثل رود، روان،

 

مثل خورشید، با سخاوت

 

و

آموخته ام که :

همیشه کسی هست که به من احتیاج دارد !

 

آموخته ام که :

 هیچ وقت قضاوت نکنم !

 

مثل ابر، کریم و بخشنده

 

آموخته ام که :

اگر مایلم پیام عشق را بشنوم،

 

 خود نیز باید آن را ارسال کنم.

/ 1 نظر / 12 بازدید